Youtube over 5million views, ‘The Sound of Deilcious Shin Ramen’